Usnesení rady č. 201 ze dne 18.3.2009

Stanovení platu vedoucího Odboru živnostenského Úřadu městské části

č.j.: 213/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 201
ze dne 18.3.2009
 
 
Stanovení platu vedoucího Odboru živnostenského Úřadu městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e n a v ě d o m í
 
návrh Ing. Petra Fišerova, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na stanovení platu vedoucího Odboru živnostenského Úřadu městské části
 
 
II.      s t a n o v u j e
 
         plat vedoucímu Odboru živnostenského Úřadu městské části JUDr. Petru Říhovi s účinností od 1.4.2009 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
         1. oddělení personální práce a mezd
         1.1. zajistit vyplácení platu
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části