Usnesení rady č. 200 ze dne 18.3.2009

k úpravě rozpočtu roku 2009

č.j.: 212/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 200
ze dne 18.3.2009
 
 
k úpravě rozpočtu roku 2009
 
 
Rada městské části
 
I.       s c h v a l u j e
 
1.     úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2009 o poskytnuté účelové transfery prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy tohoto usnesení
 
II.      u k l á d á
 
1. vedoucí ekonomického odboru
1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části