Usnesení rady č. 199 ze dne 18.3.2009

ke stanovení limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků na rok 2009

č.j.: 211/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 199
ze dne 18.3.2009
 
 
ke stanovení limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků na rok 2009
 
 
Rada městské části
 
I.     s c h v a l u j e
 
limit počtu zaměstnanců na rok 2009 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a limit mzdových prostředků na rok 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 
 
II.    u k l á d á
 
1.     všem ředitelům příspěvkových organizací
1.1. dodržet limity dle bodu č. I. tohoto usnesení
 
2.     Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
2.1. dodržet limity dle bodu č. I. tohoto usnesení
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části