Usnesení rady č. 198 ze dne 18.3.2009

k návrhu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/1295/07, o pronájmu pozemku parc. č. 4039/2 v k.ú. Žižkov, se Společenstvím vlastníků garáží k domu č.p. 1661 Praha 3, IČ 270 77 306

č.j.: 204/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 198
ze dne 18.3.2009
 
 
k návrhu dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/1295/07, o pronájmu pozemku parc. č. 4039/2 v k.ú. Žižkov, se Společenstvím vlastníků garáží k domu č.p. 1661 Praha 3, IČ 270 77 306
 
 
Rada městské části 
 
 
I. schvaluje
 
návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. S/1295/07, o pronájmu pozemku parc. č. 4039/2 v k.ú. Žižkov, se Společenstvím vlastníků garáží k domu č.p. 1661 Praha 3, IČ 270 77 306, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
 
II. ukládá
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat shora citovaný dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. S/1295/07
 
  
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části