Usnesení rady č. 180 ze dne 18.3.2009

ke kontrolní zprávě z kontroly směrnic ředitelů příspěvkových organizací k realizaci doplňkové činnosti pro rok 2009

č.j.: 190/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 180
ze dne 18.3.2009
 
 
ke kontrolní zprávě z kontroly směrnic ředitelů příspěvkových organizací k realizaci doplňkové činnosti pro rok 2009
 
 
 
Rada městské části
 
 
I.                  b e r e n a v ě d o m í
 
kontrolní zprávu z kontroly směrnic ředitelů příspěvkových organizací k realizaci doplňkové činnosti, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
 
 
         Mgr. Martin B e n d a                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                        starostka městské části