Usnesení rady č. 733 ze dne 19.11. 2008

k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 3, Koněvova 4/155, Praha 3

č. j.:770/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 733
ze dne 19.11.2008
 
k vyhodnocení výběrového řízení na byt č. 3, Koněvova 4/155, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.         s c h v a l u j e
 
1. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou l roku s  účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s Danou JAKEŠOVOU za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 1 roku s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s Janou BABKOVOU za podmínek, které nabídla a za předpokladu složení ročního nájemného při podpisu smlouvy
 
II.        u k l á d á
 
            1. vedoucí OBNP
            1.1 uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.
 
 
 
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části