Usnesení rady č. 719 ze dne 19.11. 2008

k vyhlášení grantových témat Radou městské části Praha 3

č. j.:757/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 719
ze dne 19.11.2008
 
k vyhlášení grantových témat Radou městské části Praha 3
 
Rada městské části
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
grantová témata na rok 2009 v této podobě:
·        Grant na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů na území Prahy 3
·        Grant na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a filmové projekty realizované na území Prahy 3
·        Grant na projekty oživující kulturní činnost na území Prahy 3
·        Grant na podporu projektů a organizací zaměřených na zkvalitnění životního prostředí na území Prahy 3
·        Grant na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost včetně využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3
·        Grant na podporu projektů, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným
                   místům Prahy 3
·        Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované spoluobčany Prahy 3
·        Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3
·        Grant na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti
                   občanů na území Prahy 3
·        Grant na originální projekty, zaměřené na rozvoj a prezentaci Městské části Praha 3
·        Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na boj proti drogám
 
Uzávěrka na podání žádostí o granty je do 4.2.2009
 
II.        s c h v a l u j e
 
            vyhlášená témata na rok 2009
 
III.      u k l á d á
 
1. Výboru Zastupitelstva městské části pro správu Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3
1.1. vyhodnotit žádosti o grant
 
2. vedoucí Odboru kultury
2.1. zajistit řádné vyhlášení těchto grantových témat na rok 2009
2.2. dbát na dodržování grantových podmínek a pravidel
 
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části