Usnesení rady č. 718 ze dne 19.11. 2008

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

č. j.:756/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 718
ze dne 19.11.2008
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         změnu zřizovací listiny příspěvkovéorganizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
         Zastupitelstvu městské části
 
         schválit
         změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
  
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                       starostka městské části