Usnesení rady č. 712 ze dne 19.11. 2008

ke schválení pracovní skupiny Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

č. j.:750/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 712
ze dne 19.11.2008
 
ke schválení pracovní skupiny Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
            návrh na složení pracovní skupiny:
 
            Milena Kozumplíková
            Bc. Ondřej Pecha
            Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.
            Ing. arch. David Vávra
            Ing. arch. Zdeněk Lukeš
            Ing. arch. Martina Bártová
            Ing. arch. Ondřej Šefců
            Mgr. Petr Štoncner
            Ing. arch. Ivan Vavřík
            Ing. arch. Zdeněk Fikar
            Ing. Jiří Louša
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
            návrh složení pracovní skupiny
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. vedoucí OK
            1.1. svolávat pracovní skupinu třikrát v průběhu kalendářního roku 1.2. zohledňovat doporučení pracovní skupiny při přípravě žádostí na čerpání prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 
 
 
 
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části                       starostka městské části