Usnesení rady č. 711 ze dne 19.11. 2008

k podnětům Bytové komise Rady městské části

č. j.:749/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 711
ze dne 19.11.2008
 
k podnětům Bytové komise Rady městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
zápis č. 19 ze zasedání Bytové komise Rady městské části ze dne 12.11.2008
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
1. Osobní účast
2. Žádosti o prodloužení doby nájmu, resp. uzavření nájemní smlouvy na   dobu neurčitou
3. Žádosti cizinců se statutem uprchlíka
4. Žádosti o výměnu bytů za jiný
5. Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu
6. Souhlas s vyklizením bytu
7. Souhlas s výpovědí z nájmu bytu
8. Žádosti o nájem bytu
9. Různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
 
         Mgr. Jiří M a t u š e k                                 Milena K o z u m p l í k o v á
 zástupce starosty městské části                      starostka městské části