Usnesení rady č. 52 ze dne 23.1.2008

k pronájmu nebytového prostoru Křišťanova 15/1698, Praha 3

č. j.:56/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 52

ze dne 23.1.2008

k pronájmu nebytového prostoru Křišťanova 15/1698, Praha 3

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru v -1. nadzemním podlaží domu Křišťanova 15/1698, Praha 3 o celkové ploše 41,20 m2 pro organizaci REMEDIUM PRAHA občanské sdružení na dobu neurčitou od 1.3.2008 za nájemné 450 Kč/m2/rok

II.      u k l á d á

         1. vedoucí OBNP

1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v souladu s čl. I. tohoto usnesení

2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru

Zdeněk Lochman                     Milena Kozumplíková

zást. starosty městské části    starostka městské části