Usnesení rady č. 51 ze dne 23.1.2008

k pronájmu nebytového prostoru Havlíčkovo nám. 11/746, Praha 3

č. j.:55/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 51

ze dne 23.1.2008

k pronájmu nebytového prostoru Havlíčkovo nám. 11/746, Praha 3

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

pronájem nebytového prostoru pro sportovní středisko v 1. nadzemním podlaží domu Havlíčkovo nám. 11/746, Praha 3 o celkové ploše 133 m2 pro Sdružení pro mimoškolní aktivity SPORT, o. s. zastoupené předsedou Stanislavem Tišerem na dobu neurčitou od 1.3.2008 za nájemné 1 Kč/m2/rok

II.      u k l á d á

         1. vedoucí OBNP

1.1. vypracovat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v souladu s čl. I. tohoto usnesení

2. Z. Lochmanovi, zástupci starosty

2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru

Zdeněk Lochman                     Milena Kozumplíková

zást. starosty městské části    starostka městské části