Usnesení rady č. 47 ze dne 23.1.2008

k dodatku č. 1 ke smlouvě č. 44816/A/2007-MUEM o nájmu nebytových prostor

č. j.:46/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 47

ze dne 23.1.2008

k dodatku č. 1 ke smlouvě č. 44816/A/2007-MUEM o nájmu nebytových prostor

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

         znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. 44816/A/2007-MUEM o nájmu nebytových prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat příslušný dodatek č. 1 ke smlouvě č. 44816/A/2007-MUEM o nájmu nebytových prostor dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Zdeněk Lochman                     Milena Kozumplíková

zást. starosty městské části    starostka městské části