Usnesení rady č. 45 ze dne 23.1.2008

k žádosti Českého svazu bojovníků za svobodu, obvodní výbor Praha 3 o zapůjčení prostor velké zasedací síně radnice

č. j.:49/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 45

ze dne 23.1.2008

k žádosti Českého svazu bojovníků za svobodu, obvodní výbor Praha 3 o zapůjčení prostor velké zasedací síně radnice

Rada městské části

I.       b e r e   n a   v ě d o m í

žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, obvodní výbor Praha 3 o zapůjčení prostor velké zasedací síně radnice dne 26. března 2008 od 13:30 hod. do 16:00 hodin, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

         zapůjčení velké zasedací síně radnice v požadovaném termínu, bezúplatně

III.    u k l á d á

         1. vedoucímu OHS

         1.1. zajistit plnění tohoto usnesení

Zdeněk Lochman                     Milena Kozumplíková

zást. starosty městské části    starostka městské části