Usnesení rady č. 44 ze dne 23.1.2008

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 2500/1

č. j.:48/2008

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Rada městské části

U S N E S E N Í

č. 44

ze dne 23.1.2008

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 2500/1

Rada městské části

I.       s t a n o v u j e

plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 2500/1 Ing. Milanu Hausnerovi s účinností od 1.1.2008 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.      u k l á d á

         1. příspěvkové organizaci

         1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace

Zdeněk Lochman                     Milena Kozumplíková

zást. starosty městské části    starostka městské části