Usnesení rady č. 382 ze dne 28.5. 2008

k návrhu obecně závazné vyhlášky – k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

č. j.:397/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 382
ze dne 28.5.2008
 
k návrhu obecně závazné vyhlášky – k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
1. návrh obecně závazné vyhlášky - k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (bez přílohy)
 
 
II.        k o n s t a t u j e , ž e
 
1. navrhovaný předpis neobsahuje sankce
 
2. negativní jevy, které by vyhláška měla eliminovat, jsou odstranitelné na základě existujících norem vyšší právní síly (zákon o přestupcích 200/1990 Sb., o Policii ČR 283/1991 Sb., o obecní policii 553/1991 Sb.)
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
            1.1. zaslat usnesení Rady městské části náměstkovi primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolfu Blažkovi
 
1.2. projednat s ředitelem Policie ČR Praha III a Městské policie Praha 3 důsledné naplňování výše uvedených právních norem
 
            2. vedoucí OOS
                        2.1. operativně spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části