Usnesení rady č. 381 ze dne 28.5. 2008

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

č. j.:396/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 381
ze dne 28.5.2008
 
k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
         odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za plnění mimořádných pracovních úkolů v průběhu I. pololetí roku 2008 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
         1. oddělení personální práce a mezd
         1.1. zajistit vyplacení odměn
 
Mgr. Martin  B e n d a                    Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části    starostka městské části