Usnesení rady č. 380 ze dne 28.5. 2008

k úpravě rozpočtu roku 2008

č. j.:395/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 380
ze dne 28.5.2008
 
k úpravě rozpočtu roku 2008
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2008 o poskytnuté účelové transfery prostřednictvím usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
2. úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2008 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu OE
         1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení
  
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části