Usnesení rady č. 379 ze dne 28.5. 2008

k závěrečnému účtu Městské části Praha 3 za rok 2007

č. j.:394/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 379
ze dne 28.5.2008
 
k závěrečnému účtu Městské části Praha 3 za rok 2007
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s o u h l a s í
 
1. se závěrečným účtem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v němž jsou obsaženy údaje o plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy a zpráva auditora
 
2.   s celoročním hospodařením za rok 2007 bez výhrad
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
         Zastupitelstvu městské části
 
         1. schválit závěrečný účet dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
         2. souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2007 bez výhrad
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                  Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části