Usnesení rady č. 378 ze dne 28.5. 2008

ke spoluúčasti Městské části Praha 3 na konání filmové přehlídky „Film a dějiny 2008 : 1968 – zmařené iluze“ na nám. Jiřího z Poděbrad  

č. j.:393/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 378
ze dne 28.5.2008
 
ke spoluúčasti Městské části Praha 3 na konání filmové přehlídky „Film a dějiny 2008 : 1968 – zmařené iluze“ na nám. Jiřího z Poděbrad
 
 
Rada městské části
 
I.         b e r e n a v ě d o m í
 
1.      usnesení Rady městské části č. 338 ze dne 14.5.2008 ke schválení konání filmové přehlídky „Film a dějiny 2008 : 1968 – zmařené iluze“ na náměstí Jiřího z Poděbrad dne 14.6.2008
2.      žádost o finanční spoluúčast Městské části Praha 3 na večerní projekci na náměstí Jiřího z Poděbrad konané dne 14.6.2008 ve výši Kč 100.000, dle rozpočtu, který je přílohou tohoto usnesení
 
II.        s c h v a l u j e
 
1.      finanční spoluúčast Městské části Praha 3 na večerní projekci na náměstí Jiřího z Poděbrad konané dne 14.6.2008 ve výši Kč 100.000, dle rozpočtu, který je přílohou tohoto usnesení
2.        použití znaku Městské části Praha 3 během konání filmové přehlídky „Film a dějiny 2008 : 1968 – zmařené iluze“
 
III.      u k l á d á
 
            1. Mgr. M. Bendovi, zástupci starosty
1.1. připravit smlouvu o finanční spoluúčasti Městské části Praha 3 na večerní projekci na náměstí Jiřího z Poděbrad konané dne 14.6.2008 ve výši Kč 100.000, dle rozpočtu, který je přílohou tohoto usnesení
 
            2. M. Kozumplíkové, starostce městské části
2.1. podepsat smlouvu o finanční spoluúčasti Městské části Praha 3 na večerní projekci na náměstí Jiřího z Poděbrad konané dne 14.6.2008 ve výši Kč 100.000, dle rozpočtu, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
Mgr. Martin  B e n d a                     Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části     starostka městské části