Usnesení rady č. 377 ze dne 28.5. 2008

ke jmenování vedoucí Odboru kultury Úřadu městské části

č. j.:392/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 377
ze dne 28.5.2008
 
ke jmenování vedoucí Odboru kultury Úřadu městské části
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na jmenování PhDr. Evy Hájkové do funkce vedoucí Odboru kultury Úřadu městské části
 
 
II.      j m e n u j e
 
         PhDr. Evu Hájkovou do funkce vedoucí Odboru kultury Úřadu městské části
s účinností ode dne 1.6.2008 se zkušební dobou 3 měsíce
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části