Usnesení rady č. 376 ze dne 28.5. 2008

k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

č. j.:391/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 376
ze dne 28.5.2008
 
k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
1.         návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
 
2.         usnesení Rady hl. m. Prahy č. 471/2007 ze dne 22.4.2008 – návrh principů provozování výherních hracích přístrojů na území hl. m. Prahy doporučených pracovní skupinou k řešení problematiky regulace provozování výherních hracích přístrojů
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
záměr na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. vedoucí OOS
1.1. řídit se usnesením Rady hl. m. Prahy č. 471/2007 ze dne 22.4.2008 při vydávání rozhodnutí o povolení VHP
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                    Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části    starostka městské části