Usnesení rady č. 375 ze dne 28.5. 2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č. j.:387/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 375
ze dne 28.5.2008
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek na poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 z Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      d o p o r u č u j e
 
         Zastupitelstvu městské části
 
         schválit
         poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 z Fondu obnovy a rozvoje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části