Usnesení rady č. 374 ze dne 28.5. 2008

ke schválení zapůjčení velké zasedací místnosti Městské části Praha 3 Asociaci nestátních neziskových organizací v ČR pro mezinárodní setkání představitelů evropských nevládních neziskových organizací se zástupci neziskových organizací ČR ve dnech 16. a 17. června 2008  

č. j.:390/2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 374
ze dne 28.5.2008
 
ke schválení zapůjčení velké zasedací místnosti Městské části Praha 3 Asociaci nestátních neziskových organizací v ČR pro mezinárodní setkání představitelů evropských nevládních neziskových organizací se zástupci neziskových organizací ČR ve dnech 16. a 17. června 2008
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
bezplatné zapůjčení velké zasedací místnosti pro mezinárodní setkání představitelů nevládních neziskových organizací
 
 
II.      u k l á d á
 
1. vedoucímu OHS
1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení
  
Mgr. Martin  B e n d a                    Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části    starostka městské části