Usnesení rady č. 328 ze dne 30.4. 2008

k návrhu Ústavu pro studium totalitních režimů na přejmenování ulice Havelkova na ulici Zdeny Mašínové v k. ú. Žižkov

č. j.:343/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 328
ze dne 30.4.2008
 
k návrhu Ústavu pro studium totalitních režimů na přejmenování ulice Havelkova na ulici Zdeny Mašínové v k. ú. Žižkov
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
dopis Ústavu pro studium totalitních režimů na návrh na přejmenování ulice Havelkova na ulici Zdeny Mašínové v k. ú. Žižkov
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
návrh Ústavu pro studium totalitních režimů na přejmenování ulice Havelkova na ulici Zdeny Mašínové v k. ú. Žižkov
 
 
III.    u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. zaslat návrh na přejmenování ulice Havelkova na ulici Zdeny Mašínové náměstkovi primátora, Mgr. R. Blažkovi
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                    Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části