Usnesení rady č. 327 ze dne 30.4. 2008

k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 2777/1 k. ú. Žižkov pro Bytové družstvo U Kněžské louky 22, IČ 26482681

č. j.:338/2008
MĚSTSKÁ ČÁST  PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 327
ze dne 30.4.2008
 
k návrhu kupní smlouvy k prodeji pozemku parc. č. 2777/1 k. ú. Žižkov pro Bytové družstvo U Kněžské louky 22, IČ 26482681
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
kupní smlouvu k prodeji pozemku parc. č. 2777/1 v k. ú. Žižkov pro Bytové družstvo U Kněžské louky 22, IČ 26482681, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat shora citovanou kupní smlouvu
 
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části