Usnesení rady č. 326 ze dne 30.4. 2008

k rekonstrukci kotelny a zaregulování topného systému v MŠ Jeseniova 4, 6 - Praha 3

č. j.:340/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 326
ze dne 30.4.2008
 
 
k rekonstrukci kotelny a zaregulování topného systému v MŠ Jeseniova 4, 6 - Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. rekonstrukci kotelny a zaregulování topného systému v MŠ Jeseniova 4, 6 - Praha 3
 
2. zadat provedení firmě:
KVK-gas spol. s. r. o., Černolice 81, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 26176998, za cenu 3.391.262 Kč vč. DPH
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu OTSMI
         1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
 
         2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
         2.1. předložit příslušnou smlouvu k podpisu starostce městské části
 
         3. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         3.1. podepsat uvedenou smlouvu
  
 Mgr. Martin  B e n d a                  Milena K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části