Usnesení rady č. 325 ze dne 30.4. 2008

k demolici TS 3404, Praha 3 – Žižkov, U Rajské zahrady 19/3

č. j.:341/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 325
ze dne 30.4.2008
 
k demolici TS 3404, Praha 3 – Žižkov, U Rajské zahrady 19/3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. provést demolici TS 3404, Praha 3 – Žižkov, U Rajské zahrady 19/3
 
2. zadat demolici TS 3404, Praha 3 – Žižkov, U Rajské zahrady 19/3 firmě Rekomont, a. s., Kbelská 581/50, 190 00 Praha 9, za cenu 1.274.550 Kč včetně DPH
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu OTSMI
         1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo
 
         2. Ing. P. Fišerovi, pověřenému zastupováním tajemníka ÚMČ
         2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostce městské části
 
         3. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         3.1. podepsat uvedenou smlouvu
  
Mgr. Martin  B e n d a                    Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části