Usnesení rady č. 324 ze dne 30.4. 2008

k žádosti Miloše Čtvrtečky o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny na koupi bytové jednotky č. 2575/8, k. ú. Žižkov, Květinková 2575/15, Praha 3

č. j.:342/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 324
ze dne 30.4.2008
 
k žádosti Miloše Čtvrtečky o prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny na koupi bytové jednotky č. 2575/8, k. ú. Žižkov, Květinková 2575/15, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost pana Miloše Čtvrtečky ze dne 27.4.2008,která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
prodloužení lhůty pro zaplacení kupní ceny na koupi bytové jednotky
č. 2575/8, k. ú. Žižkov, Květinková 2575/15, Praha 3, a to do 2.6.2008
           
 
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části