Usnesení rady č. 322 ze dne 30.4. 2008

k návrhu rozšíření služeb ostrahy firmou Mgr. Roman Děrda a ke změně mandátní smlouvy

č. j.:317/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 322
ze dne 30.4.2008
 
k návrhu rozšíření služeb ostrahy firmou Mgr. Roman Děrda a ke změně mandátní smlouvy
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
        
návrh na rozšíření služeb ostrahy firmou Mgr. Roman Děrda a změnu mandátní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části 
1.1. podepsat smlouvu na rozšíření služeb ostrahy firmou Mgr. Roman Děrda
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části