Usnesení rady č. 321 ze dne 30.4. 2008

 k předložení smlouvy o dílo na zadání „Školení zaměstnanců – ECDL“

č. j.:337/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 321
ze dne 30.4.2008
 
k předložení smlouvy o dílo na zadání „Školení zaměstnanců – ECDL“
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
smlouvu o dílo k zajištění školení zaměstnanců Městské části Praha 3 u projektu ECDL, předloženou vítězným uchazečem GYMNÁZIUM, Postupická 3150, Praha 4, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
         1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo
 
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části