Usnesení rady č. 320 ze dne 30.4. 2008

k žádosti o povolení natáčení tvc spotu „Škoda Auto“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

č. j.:318/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 320
ze dne 30.4.2008
 
k žádosti o povolení natáčení tvc spotu „Škoda Auto“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
 
 
Rada městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
 
            1. žádost o povolení natáčení tvc spotu „Škoda Auto“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
                Termín natáčení: 2.5.2008 cca 2 – 3 hodiny
                Žadatel: Film Makers s. r. o., Šlikova 38/408, Praha 3
 
            2. stanovisko Odboru technické správy majetku a investic č. j. 227/OTSMI/2008/Bo
 
 
II.        n e s c h v a l u j e
 
            natáčení tvc spotu „Škoda Auto“ na nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
            Termín natáčení:  2.5.2008 cca 2 – 3 hodiny
            Žadatel: Film Makers s. r. o., Šlikova 38/408, Praha 3
 
 
III.      u k l á d á
 
            1. vedoucí OOS
            1.1. zaslat toto usnesení pořadatelům akce
 
Mgr. Martin  B e n d a                    Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části   starostka městské části