Usnesení rady č. 319 ze dne 30.4. 2008

ke kombinovanému strojnímu úklidu komunikací na Městské části Praha 3 – květen 2008

č. j.:336/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 319
ze dne 30.4.2008
 
ke kombinovanému strojnímu úklidu komunikací na Městské části Praha 3 – květen 2008
 
 
Rada městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
1. zajištění kombinovaného strojního úklidu komunikací v období měsíce května 2008
 
2. zadat zajištění těchto prací Pražským službám a. s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, IČO 60194120 za cenu 223.295 Kč vč. DPH
 
 
II.      u k l á d á
 
         1. vedoucímu OTSMI
         1.1. uvedené práce objednat
 
  
Mgr. Martin  B e n d a                   Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty městské části  starostka městské části