Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 535

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby přímého bankovnictví Home Banking

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby přímého bankovnictví Home Banking s Českou spořitelnou, a. s., který je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat uvedený dodatek ke smlouvě

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části