Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 534

k dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce technického dozoru investora S/93/07, k akci Revitalizace Rajské zahrady

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce technického dozoru investora S/93/07 s firmou SAWY consulting a. s. se sídlem Vinohradská 60, 130 00 Praha 3, k akci Revitalizace Rajské zahrady, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat uvedený dodatek smlouvy

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části