Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 533

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Ondříčkova 31/383, byt č. 12

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s XXXXXXXX, Rečkova 3, Praha 3 za podmínek, které nabídla, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

2. v případě odmítnutí předcházejícího účastníka uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou s účastníkem umístěným na druhém místě výběrového řízení s XXXXXXXX, Slezská 120, Praha 3 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části