Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 532

k vyhodnocení výběrového řízení na byt Jeseniova 19/519, byt č. 10

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s účastníkem umístěným na prvním místě výběrového řízení s XXXXXXXX, Perlová 10, Praha 1 za podmínek, které nabídl, za předpokladu složení nájemného při podpisu smlouvy

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I.

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části