Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 531

k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 14 ze zasedání Komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 24.9.2007

II.        s c h v a l u j e

            doporučení komise obchodních aktivit Rady městské části

1. výběrové řízení č. 247

2. výběrové řízení č. 248

3. výběrové řízení č. 249

4. volné nebytové prostory – využití pro VŘ

5. žádosti o přidělení nebytového prostoru

6. žádosti o změnu nájemní smlouvy

7. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

8. žádosti o podnájem

9. ukončení nájmu, výpovědi

10. žádost o zpětvzetí výpovědi

11. právní záležitosti

12. garážová stání – zvýšení nájemného

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části