Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 530

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území Městské části Praha 3        

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru pro územní rozvoj a majetek na poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území Městské části Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území Městské části Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části