Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 529

k žádosti XXXXXXXX o odklad podpisu kupní smlouvy na koupi bytové jednotky č. 2559/1 k. ú. Žižkov, Pod Lipami 2559/37, Praha 3 do osobního vlastnictví

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            žádost XXXXXXX ze dne 14.9.2007, která je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

 

prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy na koupi bytu do osobního vlastnictví do 22.12.2007 bez zachování slev uvedených pod čl. II. 1b, c, Pravidel prodeje stávajících bytových  jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. Pod Lipami 29, 31, 33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, Praha 3

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části