Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 528

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb (Odložené inkaso poplatku od obchodního partnera)

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat uvedený dodatek

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části