Usnesení rady ze dne 26.9.2007 č. 527

k zadání zakázky na realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek v domech Květinková 13, 15, 17 a 19, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části  Praha 3

I.         s c h v a l u j e

  zadání zakázky na realizaci prodeje bytových a nebytových jednotek v domech Květinková 13, 15, 17 a 19, Praha 3, k. ú. Žižkov firmě Realitní kancelář Sever s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem – centrum, Dvořákova 20/1579, PSČ 400 01, IČ 61324752

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. zajistit realizaci dle bodu I.

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části