Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 495

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části