Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 494

ke zrušení usnesení Rady městské části č. 166 ze dne 4.4.2007 a zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 42 ze dne 24.4.2007 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

Rada městské části

I.         r u š í

usnesení Rady městské části č. 166 ze dne 4.4.2007 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            zrušit

usnesení Zastupitelstva městské části č. 42 ze dne 24.4.2007 ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

III.      u k l á d á

            1. Mgr. J. Šmídovi, zástupci starosty

            1.1. předložit materiál Zastupitelstvu městské části k projednání

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části