Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 493

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost občanského sdružení Nová Trojka, se sídlem Jeseniova 19, 130 00 Praha 3

II.        s c h v a l u j e

            poskytnutí peněžitého datu z Fondu starosty ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Nová Trojka, se sídlem Jeseniova 19, 130 00 Praha 3, za účelem uspořádání VI. Reprezentačního plesu neziskového sektoru Praha 3

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1, zajistit realizaci tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části