Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 492

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

návrh Ing. Petra Fišera, pověřeného zastupováním tajemníka Úřadu městské části, na přiznání odměn vedoucímu Odboru dopravy Úřadu městské části Ing. Martinu Vančurovi a vedoucímu Odboru informatiky Úřadu městské části Tomáši Hilmarovi

II.        s c h v a l u j e

            odměny vedoucímu Odboru dopravy Úřadu městské části Ing. Martinu Vančurovi a vedoucímu Odboru informatiky Úřadu městské části Tomáši Hilmarovi za plnění mimořádných pracovních úkolů dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. oddělení personální práce a mezd

            1.1. zajistit vyplacení odměn

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části