Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 491

k podnětům komise obchodních aktivit Rady městské části

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

zápis č. 13 ze zasedání komise obchodních aktivit Rady městské části ze dne 27.8.2007

II.        s c h v a l u j e

            doporučení komise obchodních aktivit Rady městské části

            1. volné nebytové prostory – výběrové řízení

            2. žádosti o změnu nájemní smlouvy

            3. žádosti o ukončení nájmu, výpovědi

            4. právní záležitosti

            5. žádost o zpětvzetí výpovědi

            6. různé

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části