Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 490

k záměru dalšího postupu k zachování soukromého pozemku č. parc. 4318/2 v k. ú.Vinohrady, ulice Kouřimská,  jako veřejné městské zeleně

Rada městské části

I.         bere na vědomí

1.      výsledek osobní návštěvy starostky Městské části Praha 3 ve věci prodeje pozemku č. parc. 4318/2 v k. ú. Vinohrady u generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

2.      dopis generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. ze dne 28.8.2007

II.        schvaluje

záměr dalšího postupu k zachování soukromého pozemku č. parc. 4318/2 v k. ú.  Vinohrady, v ulici Kouřimské, jako veřejné městské zeleně

III.      ukládá

1. Mileně Kozumplíkové, starostce městské části

1.1 odeslat vlastníkovi pozemku další, tentokrát otevřený dopis, kterým jej opakovaně  požádá o zachování celé plochy jako veřejné městské zeleně, včetně nabídky MČ P3 k eventuálnímu odkoupení pozemku

2. vedoucí OMA a vedoucímu OÚR

2.1 ve spolupráci se starostkou městské části a s příslušnými zástupci starostky dále ve věci jednat v zájmu zachování celé plochy jako veřejné zeleně

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části