Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 489

k dohodě o narovnání s firmou RESA – sanace a rekonstrukce, s. r. o., Ostrava – Vítkovice k akci Revitalizace Rajské zahrady

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

dohodu o narovnání s firmou RESA – sanace a rekonstrukce, s. r. o., se sídlem Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava – Vítkovice k akci Revitalizace Rajské zahrady, která je přílohou tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

            1.1. podepsat uvedenou dohodu o narovnání

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části