Usnesení rady ze dne 29.8.2007 č. 487

ke stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici

Rada městské části

I.         s t a n o v u j e

plat řediteli příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici MgA. Šimonu Kotkovi s účinností od 1.9.2007 dle přílohy, která je neveřejnou součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplácení platu ředitele organizace

Mgr. Martin B e n d a       Milena  K o z u m p l í k o v á
zástupce starosty              starosta městské části